「Ofigo契約書管理Facil」と電子契約サービス「電子印鑑GMOサイン」の連携を開始いたしました。